Date Time:2016-01-12 17:03:19 | view:2072

ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครขอรับทุนโปรแกรม Industry - Academia Partnership (IAPP)

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Royal Academy of Engineering (RAEng) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครขอรับทุนโปรแกรม Industry - Academia Partnership (IAPP) โดยนักวิจัย/หน่วยงานวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ระบบการรับสมัครออนไลน์จะปิดในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 9:00 น. (ของประเทศอังกฤษ)